ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე 6.00 კვ.მ.  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.02.818) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით.

მიწის ნაკვეთის საწყისი წლიური ქირის საფასური - 54.00 (ორმოცდათოთხმეტი) ლარი; ,,ბე“ - 10.80 (ათი ლარი და ოთხმოცი თეთრი) ლარი; ბიჯი - 1000.00  (ერთი ათასი) ლარი.

 

სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემის ვადაა – 3 (სამი) წელი (სარგებლობის ხელშეკრულების ხელმოწერიდან).

 

უპირობო ელექტრონული აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო და თარიღია: 2017 წლის 06 სექტემბრის 17:00 საათიდან 2017 წლის 20 სექტემბრის 17:00 საათამდე.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:

www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359

კომენტარები

Close
Close