ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (BMW 750 IL) პრივატიზებასთან დაკავშირებით

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (BMW 750 IL, სარეგისტრაციო ნომერი BBT 877,  გამოშვების წელი – 2005, ტრანსპორტის საიდენტიფიკაციო #WBAHN81020DT15597) პრივატიზებასთან დაკავშირებით.

 

 

საწყისი საპრივატიზებო საფასური - 26000.00 (ოცდაექვსი ათასი) ლარი;  ,,ბე“   – 5200.00 (ხუთი ათას ორასი) ლარი; ბიჯი100.00 (ასი) ლარი.

 

უპირობო ელექტრონული აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო და თარიღია: 2016 წლის 28 აპრილის 16:00 საათიდან 2016 წლის 11 მაისის 16:00 საათამდე.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:

www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359

კომენტარები

Close
Close