ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - მცირეგაბარიტიანი მიწისმწოვი აგრეგატის (სპეცტექნიკა) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით  გადაცემასთან დაკავშირებით.

 

 

საწყისი წლიური ქირის საფასური - 1350.00 (ერთი ათას სამასორმოცდაათი) ლარი;  ,,ბე“ - 270.00 (ორასსამოცდაათი) ლარი; ბიჯი - 50.00 (ორმოცდაათი) ლარი.

 

სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემის ვადაა – 5 (ხუთი) წელი (სარგებლობის ხელშეკრულების ხელმოწერიდან).

 

უპირობო ელექტრონული აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო და თარიღია: 2016 წლის 21 ოქტომბრის 17:00 საათიდან 2016 წლის 03 ნოემბრის 17:00 საათამდე.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:

www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359

კომენტარები

Close
Close