ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებით

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (BMW 750 IL, სარეგისტრაციო ნომერი BBT 877,  გამოშვების წელი – 2005, ტრანსპორტის საიდენტიფიკაციო #WBAHN81020DT15597) პრივატიზებასთან დაკავშირებით.

 

 

საწყისი საპრივატიზებო საფასური - 6762.60 (ექვსი ათას შვიდას სამოცდაორი ლარი და სამოცი თეთრი) ლარი; ,,ბე“   – 1352.52 (ერთი ათას სამას ორმოცდათორმეტი ლარი და ორმოცდათორმეტი თეთრი) ლარი; ბიჯი100.00 (ასი) ლარი.

 

უპირობო ელექტრონული აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო და თარიღია: 2016 წლის 01 სექტემბრის 17:00 საათიდან 2016 წლის 16 სექტემბრის 17:00 საათამდე.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:

www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359

 

კომენტარები

Close
Close