13 თებერვალს, 12 საათზე,ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაიმართება შპს „ფაზის ოილის“ „ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა.

▶️დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:

ნავთობგადამამუშავებელი წარმოება (დღე-ღამეში 500 ტონაზე მეტი).

▶️დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: 
შპს „ფაზის ოილი“.

▶️დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:
ხობის მუნიციპალიტეტის ყულევის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორია.

▶️შეხვედრის მიზანია დაგეგმილ სამუშაოთა ზემოქმედების არეალში მოქცეული ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება.

კომენტარები

Close
Close